•  Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom

    Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup
    k týmto osobným údajom a informácie o
    :

    a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

    b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

    c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje   poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

    d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

    e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

    f)  kontaktných údajoch úradu,

    g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

    h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

     

    Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.