• Profil školy

    • Formy štúdia na Gymnáziu Ivana Horvátha

      

     • 4-ročné štúdium - 7902 J 00 gymnázium
     • 4-ročné štúdium - 7902 J 05 gymnázium - rozšírené vyučovania informatiky
     • 5-ročné štúdium - 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko-ruské

      

     Informácia o 4-ročnom štúdiu:

     • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9.ročníka ZŠ
     • Termín podania prihlášky určuje riaditeľ ZŠ v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania
     • Termín prijímacích skúšok : máj 2024
     • Profilové predmety prijímacej skúšky sú: matematika, slovenský jazyk a literatúra
     • Kritériá pre prijímacie skúšky sú zverejnené na stránke školy
     • Cudzie jazyky: ANJ, NEJ, RUJ
     • Otvárame:
      • triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
      • triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka alebo všeobecnú triedu 
      • triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky

      

     Informácia o 5-ročnom štúdiu:

     • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
     • Termín podania prihlášky určuje riaditeľ ZŠ v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania
     • Predpokladaný termín prijímacích skúšok: máj 2024
     • Profilové predmety prijímacej skúšky sú:  overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra
     • Kritériá pre prijímacie skúšky sú zverejnené na stránke školy
     • Nevyžaduje sa znalosť ruského jazyka
     • 1.ročník je zameraný na intenzívnu výučbu ruského jazyka (18 hodín týždenne)
     • popri ruskom jazyku žiaci majú možnosť študovať anglický alebo nemecký jazyk
     • v 2. - 5. ročníku sa v ruskom jazyku vyučujú predmety : matematika, občianska náuka, dejepis, geografia, etická výchova, ruská kultúra, umenie a kultúra
     • štúdium svojimi učebnými osnovami a učebnými plánmi je rovnocenné štúdiu so všeobecným zameraním

      

     Poznámky:

     • Plánovaný počet tried prvého ročníka pre školský rok 2024/2025:
      • 4-ročné štúdium 3 triedy - 90 žiakov
      • 5-ročné štúdium 1 trieda - 30 žiakov
      
                  Bližšie informácie o projektoch, aktivitách a súťažiach nájdete v novinkách školy alebo na webových stránkach jednotlivých predmetov v sekcii: