• Štipendiá

    • Štipendiá pre našich žiakov sprostredkovávame na základe spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. 

     Štipendiá v školskom roku 2019/2020

      

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

      

     a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      

     b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      

     c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      

     210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                              95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

     Korešpondenčná adresa štipendií:

      

     Centrum vedecko-technických informácií SR

     Stredoškolské štipendiá

     Staré grunty 52

     842 44 Bratislava                                       

     https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381

      

     Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.