• Rodičovská rada 2021/2022

    • Číslo účtu ZRPŠ v školskom roku 2021/2022

    • Vážení rodičia,

     príspevok ZRPŠ vo výške 50,- € môžete zaplatiť  na účet rodičovského združenia:

     Obchodné meno: Rodičovské združenie pri GIH Bratislava

                                    Ivana Horvátha 14

                                    821 03 Bratislava

     Číslo účtu : 34 1499  1151/0200

     IBAN: SK06 0200 0000 0034 1499 1151

     Variabilný symbol 2021

     Do správy pre prijímateľa treba uviesť: meno, priezvisko žiaka a triedu.

     Ďakujeme.