• Informácie

    •  Vážení rodičia, milí žiaci,

     Od 1. septembra 2019 je naša školská jedáleň zaradená do siete školských zariadení ako výdajná školská jedáleň. Jedlo pre študentov a zamestnancov školy bude dodávané zo školskej jedálne pri ZŠ gymnáziu s VJM, Dunajská 13 v Bratislave.

     Záujemcovia o stravovanie musia vyplniť  zápisny lístok , ktorý odovzdajú triednym učiteľom 2.-3.9.2021.

     Cena lístka pre žiaka: 1,61€

     Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

     Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci, formou: * trvalý príkaz * internetbanking * vklad na účet

     Prihlásiť sa na odber obeda alebo odhlásiť z odberu obeda je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. (obed na pondelok sa odhlasuje už v piatok do 14:00). 

     Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

     V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12.15 – 14.30 hod, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

     Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Evidencia odberu stravy je na základe ISIC karty.

     Č. účtu. SK90 8180 0000 0070 0049 6706

     VS: po odovzdaní zápisného  lístka bude každému žiakovi vygenerovaný VS  (je to zároveň aj heslo do účtu)

     KS: 0308

     Do poznámky vás poprosíme napísať MENO DIEŤAŤA / STRAVNÍKA/ + trieda + GIH

     Možnosti definitívneho odhlásenia zo stravovania:

     - telefonicky na tel. č.: +421-2-5292-55-25, 0948 998 023

     - mailom na adrese sjdunajska@gmail.com

     - osobne v ŠJ pri ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská ul. č. 13, 814 84 Bratislava (dodávateľ jedla)

     Po odovzdaní zápisného lístka budú každému žiakovi vygenerované prihlasovacie údaje (meno, heslo, VS) a zaslané na mail. Po prihlásení sa na stránke www.strava.cz, tak budete môcť vidieť svoj účet  (jedálny lístok, výber jedla, odhlasovanie sa, nedoplatky, preplatky ....) 

     Informácie pre stravníkov, ktorí chodili na obed v minulom šk. roku:

     1. Ak na obedy už chodiť nechcete, musíte sa telefonicky alebo mailom (najlepšie) sami odhlásiť z obeda u vedúcej jedálne (inak ste všetci automaticky prihlásení na obed!!!)

     2. Ak na obedy budete chodiť aj v tomto školskom roku, musíte znovu priniesť vyplnenú prihlášku. Na obedy ste automaticky nahlásení všetci žiaci od 3.9.2021 a ak v niektoré dni nechcete ísť na obed, musíte sa sami odhlásiť vo svojom konte.