• Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020-2021

   • Dodatok k prevádzkovému poriadku (po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19) - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Gymnáziu Ivana Horvátha (GIH), pre školský rok 2020/2021

     

    Úvod

    V dokumente sa iba upravujú tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.:

    • Zelená fáza predstavuje stav, kedy GIH nemá žiadneho žiaka či zamestnanca, u ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“) alebo je len podozrenie u žiaka / zamestnanca, nikto však nie je pozitívny.
    • Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola pozitívneho 1 žiaka alebo zamestnanca. Je to prípravná fáza, jej cieľom je pripraviť školu na prechod do červenej fázy.
    • Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých prípadov (2 a viac) u žiakov alebo viacerých predagogických/nepedagogických zamestnancov. Do karantény prechádza príšlušná trieda alebo triedy alebo celá škola. Postupuje sa podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

     

    Všeobecné pokyny: 

    • Pri vstupe do budovy si každý žiak dezinfikuje ruky, prechádza ranným filtrom.
    • Každý žiak musí mať rúško po celý čas pobytu v škole.
    • Pri absencii žiaka viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
    • Pri absencii žiaka viac ako 5 dní (bez sviatkov a víkendov) je potrebné priniesť vyjadrenie lekára o bezinfekčnosti

     

    Celý dokument a prílohy si môžete stiahnúť :

     

    Dodatok_k_organizacnemu_poriadku.pdf

    priloha_1.docx            priloha_1a.docx          priloha_2.docx         priloha_3.docx