• Program DOD

    •  

     Deň otvorených dverí

     bude v utorok 3. decembra 2019 od 11.00 h

     • ponúkame informácie o prijímaní na naše gymnázium, možnostiach a zameraní štúdia (v riaditeľni na prízemí nášho gymnázia)
     • poskytneme informácie o možnostiach štúdia
      • v štvorročnom študijnom odbore - 7902 J 00
      • v  päťročnom študijnom odbore - 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko-ruské
     • umožníme Vám zúčastniť sa simulovaných rozraďovacích testov z cudzích jazykov do tried s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka
      • z nemeckého jazyka od  11.00 h v miestnosti č. 22 na 2. poschodí hl. budovy 
      • z anglického jazyka  od 11.00 h v miestnosti 27 na 2. poschodí hl. budovy 
     • umožníme Vám zúčastniť sa simulovaných prijímacích testov zo slovenského jazyka a literatúry v miestnosti č. 21 od 11.00 h a z matematiky v miestnosti č. 28 od 11.00 h

     Naši budúci žiaci sa môžu stretnúť so súčasnými študentmi v „Študentskom štúdiu“ v hlavnej budove v knižnici na prízemí.

     Súčasťou podujatia sú aj otvorené hodiny a prezentácia práce našich učiteľov a študentov –  vyučovanie materinského jazyka, cudzích jazykov, prírodovedných a humanitných predmetov.

     Sledujte našu web stránku  www.horvatha.edupage.org
     všetky informácie pravidelne zverejňujeme !

     Deviataci aj ôsmaci, ste u nás i so svojimi rodičmi srdečne vítaní!

      

   • Prečo si zvoliť nás?

     • Priateľská atmosféra
     • Sme pomerne malá škola, takže sa všetci navzájom poznáme. Vytvárame tak rodinné a priateľské prostredie. Komunikácia medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi prebieha v priateľskej atmosfére.

      Snažíme sa, aby našich žiakov učili učitelia, ktorí prejavujú vysokú odbornosť, toleranciu, priateľskosť, individuálny prístup k tým, čo to potrebujú.

      Budujeme kolektív pedagógov, ktorý rozumie potrebám žiakov a ktorému žiaci dôverujú. 

     • Študijné programy
     • Ponúkame 4-ročné štúdium: 

      • vo všeobecnej triede,                                             
      • v triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka,         
      • v triede s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.

      ​​​​​​​

      Ponúkame 5-ročné štúdium v bilingválnej slovensko-ruskej triede

     • Anglický jazyk
     • Úroveň jazyka B2 (v triedach s rozšíreným vyučovaním 4-5 hodín/týždeň)

      Na hodinách sa využíva: časť hodín vyučujeme metódou CLIL (v predmete dejepis), projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia, skupinová práca, počúvanie

      Vyučovanie je oživené aktivitami: anglické divadlo, olympiády, online súťaže, spolupráca na medzinárodných projektoch (napr. Educate Slovakia), jazykové poznávacie zájazdy do Británie.  

     • Nemecký jazyk
     • Úroveň jazyka B2 (v triedach s rozšíreným vyučovaním 4-5 hodín/týždeň)

      Možnosť získať DSD I. (Nemecký jazykový diplom 1. stupňa Deutsches Sprachdiplom) 

      Na hodinách sa využíva: projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia, skupinová práca, počúvanie...

      Vyučovanie je oživené aktivitami: výmenné jazykové pobyty s partnerskou školou v Mosbachu, olympiáda v nemeckom jazyku, online súťaže, spolupráca s Goetheho inštitútom, jazykové poznávacie zájazdy do Rakúska a Nemecka.  

     • Bilingválna sekcia slovensko-ruská
     • Úroveň ruského jazyka C1 (úroveň anglického jazyka B2)

      V prvom ročníku sa vyučuje ruský jazyk intenzívne (18 hod/týždeň)

      Na hodinách sa využíva: projektová práca, IKT, prezentácia, konverzácia s ruskými lektorkami, skupinová práca, počúvanie, online vyučovanie cez skype.

      Aktivity: spolupráca so školou v Moskve, pravidelné výmenné jazykové pobyty v Moskve, poznávacie zájazdy do Ruska (Moskva, Petrohrad), letný jazykový tábor vo Voroneži, spolupráca s VŠ v meste Lipetsk, olympiády, súťaže (Ruské slovo), spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry, Veľvyslanectvom RF, Európskym fondom slovanskej písomnosti a kultúry, Asociáciou rusistov Slovenska.

     • Šport na škole
     • Šport ma škole má dlhú tradíciu.

      K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, športový areál.

      Pravidelné športové aktivity: športový deň (organizovaný už viac ako 35 rokov), lyžiarsky výcvik, branné cvičenia, splav, školské súťaže (volejbal, florbal, orientačný beh, súťaž o putovný pohár riaditeľky školy, najšportovejšia trieda školy), bohatá športová krúžková činnosť, organizovanie okresných kôl vo florbale.