• Výchovný poradca

    • V prípade záujmu o psychologické alebo kariérne poradenstvo je žiakom k dispozícií výchovný poradca a psychológ.

     Hlavnou náplňou činnosti výchovnej poradkyne je riešenie aktuálnych problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, koordinátorom drogovej prevencie a psychológom. Vypracovávanie individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP) pre integrovaných žiakov, zbieranie informácií o vysokých školách a nadstavbovom štúdiu, informovanie maturantov o možnostiach štúdia na vysokých školách, o možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia, účasť na seminároch pre výchovných poradcov.

     Spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP Bratislava II.   online objednanie

   • v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru s „ochranou mäkkých cieľov na školách" zverejňujeme tel. číslo 09610 32705 a mailovú adresu oopzruzinovvychod@minv.sk (resp. chranimedeti@minv.sk) Obvodného oddelenia PZ Bratislava Ružinov – východ, Sputniková 12, Bratislava.

    Tieto kontaktné údaje majú slúžiťpre žiakov a rodičov na oznámenie akýchkoľvek informácií alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich rôznemu protiprávnemu konaniu v školských zariadeniach (napr. šikana).

   • Elektronický formulár DCVV (Detské centrum pre vzdelávanie a výskum) na vyšetrenie alebo konzultáciu s odborníkom/odborníčkou:

    https://vudpap.sk/en/formulare/objednavaci-formular-dcvv/

   • Linky v prípade potreby:

    IPčko.sk - internetová poradňa pre mladých (rozhovory, rady, informácie...)     https://ipcko.sk/

    Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov (kliknúť na ikonku v pravom dolnom rohu na stránke)  https://prevenciakriminality.sk/

    Detský ombudsman - poradenstvo v oblasti ľudských práv dieťaťa http://www.detskyombudsman.sk/ombudsman

    Centrum právnej pomoci - poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

    Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

     

   • Výchovná poradkyňa:

    PaedDr. Elena Backová

    kabinet slovenského jazyka a literatúry (2. poschodie, č.26)

    stránkové dni:  po dohode vopred emailom: elenka.backova@gmail.com

   • Školský psychológ:

    Mgr. Gabriela Linczényiová

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cpppap ba IIlinczenyiova@cpppapba2.sk

    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    Adresa: Nevädzová 7, 821 01  Bratislava

    Tel.: + 421/2/43 63 25 88 

    http://cpppapba2.sk