• Výchovný poradca

    • V prípade záujmu o psychologické alebo kariérne poradenstvo je žiakom k dispozícií výchovný poradca a psychológ.

     Hlavnou náplňou činnosti výchovnej poradkyne je riešenie aktuálnych problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, koordinátorom drogovej prevencie a psychológom. Vypracovávanie individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP) pre integrovaných žiakov, zbieranie informácií o vysokých školách a nadstavbovom štúdiu, informovanie maturantov o možnostiach štúdia na vysokých školách, o možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia, účasť na seminároch pre výchovných poradcov.

      Úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

   • Facebook výchovného poradcu                                                                                                              

    http://www.facebook.com/Výchovný-poradca-pri-Gymnáziu-Ivana-Horvátha-429226667201581/

   • Linky v prípade potreby:

    IPčko.sk - internetová poradňa pre mladých (rozhovory, rady, informácie...)     https://ipcko.sk/

    Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov (kliknúť na ikonku v pravom dolnom rohu na stránke)  https://prevenciakriminality.sk/

    Detský ombudsman - poradenstvo v oblasti ľudských práv dieťaťa http://www.detskyombudsman.sk/ombudsman

    Centrum právnej pomoci - poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

    Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

     

   • Výchovná poradkyňa:

    Mgr. Katarína Némethová

    kancelária zástupkýň

    stránkové dni:  po dohode emailom: katarina.nemethova@horvatha.sk, tel. 02/48 204 111

   • Školský psychológ:

    Mgr. Michaela Trúchla

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cpppap ba IIhttp://truchla@cpppapba2.sk

    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    Adresa: Drieňová 36, 821 02 Bratislava 2

    Tel.: + 421/2/43 63 25 88 

    http://cpppapba2.sk