•  

    Zodpovedná osoba

     

    V zmysle § 44 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ určil

    zodpovednú osobu: RNDr. Darina Holubová,

    ktorá

    poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom,

    monitoruje súlad s týmto zákonom,

    poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

    spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov pri plnení svojich úloh.

    Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona o ochrane osobných údajov nasledovne:

    osobne: kancelária v budove GIH v čase: štvrtok od 13:00 do 14:00 hod.

    telefonicky: +421 2 43 41 30 68

    elektronickou poštou: osobne.udaje@horvatha.sk

    Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti
    v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.