• Profil školy

    • Formy štúdia na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave:

      

     • 4-ročné štúdium - 7902 J 00
     • 5-ročné štúdium - 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko-ruské

      

     Informácia o 4-ročnom štúdiu:

     • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9.ročníka ZŠ
     • Termín podania prihlášky určuje riaditeľ ZŠ v súlade so zákonom č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     • Termín prijímacích skúšok : máj 2021
     • Profilové predmety prijímacej skúšky sú: matematika, slovenský jazyk a literatúra
     • Kritériá pre prijímacie skúšky budú zverejnené najneskôr 26.februára 2021
     • Jazykové kombinácie: AJ-NJ , AJ-RJ , NJ-RJ
     • Otvárame: všeobecnú triedu

                                    triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

                                    triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

      

     Informácia o 5-ročnom štúdiu:

     • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
     • Termín podania prihlášky určuje riaditeľ ZŠ v súlade so zákonom č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     • Predpokladaný termín prijímacích skúšok: máj 2021
     • Profilové predmety prijímacej skúšky sú:  overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra
     • Kritériá pre prijímacie skúšky budú zverejnené najneskôr 26.februára 2021
     • Nevyžaduje sa znalosť ruského jazyka
     • 1.ročník je zameraný na intenzívnu výučbu ruského jazyka (18 hodín týždenne)
     • popri ruskom jazyku žiaci majú možnosť študovať anglický alebo nemecký jazyk
     • v 2. - 5. ročníku sa v ruskom jazyku vyučujú predmety : matematika , občianska náuka, dejepis, etická výchova, ruská kultúra, umenie a kultúra
     • štúdium svojimi učebnými osnovami a učebnými plánmi je rovnocenné štúdiu so všeobecným zameraním

      

     Poznámky:

     • Plánovaný počet tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022:
      •  5-ročné štúdium 1 trieda - 30 žiakov
      •  4-ročné štúdium 3 triedy - 75 žiakov
      
                  Bližšie informácie o projektoch, aktivitách a súťažiach nájdete v novinkách školy alebo na webových stránkach jednotlivých predmetov v sekcii: