• O predmete

    •        

   • počet hodín:     tretí ročník: 2h         štvrtý ročník: 1h

    semináre:         tretí ročník:       spoločenskovedný seminár: 2h

                              štvrtý ročník:    spoločenskovedný seminár: 2h           seminár z ekonómie: 2h


    Obsah predmetu:             tretí ročník:    právo,  politológia,  psychológia,  sociológia,  ekonómia

                                               štvrtý ročník:   filozofia


    Klasifikácia:           100% - 90% = 1

                                        89% - 75% = 2

                                        74% - 50% = 3

                                        49% - 30% = 4

                                          29% - 0% = 5

   • P R O J E K T Y:

     • JA Slovensko

     • Spoločnosť Junior Achievement Slovensko je lídrom v rozvíjaní finančnej gramotnosti, podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní u nás. Spolupracujeme s nimi už 12 rokov. Sme zapojení do programu JA Učebnica ekonómie a podnikania.

      V štvrtom ročníku na seminári z ekonómie študenti celý rok pracujú s Učebnicou ekonómie a podnikania. Pochopia základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov. Obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok a úloh ale aj testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu online učebnicou. Celý program je ukončený online testovaním. Úspešní študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát. 

     • Street law

     • Pravidelne sa zapájame do projektu Street law, ktorý realizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy.

      Študenti fakulty si pripravia témy z oblasti ľudských práv a zrozumiteľným jazykom ich predstavia študentom. Prednášky sú pod odborným dozorom JUDr. Andrei Erdösovej, PhD.

      Street law je celosvetovo uznávaný vzdelávací projekt s dlhou históriou. Prvýkrát sa začal používať v roku 1972 na Georgetown University vo Washingtone. 


       

     • Návšteva súdneho procesu

     • Každoročne študenti tretieho ročníka v rámci spoločenskovedného semináru navštevujú pojednávanie pred Krajským súdom v Bratislave.

      Cieľom tejto aktivity je zvyšovanie právneho vedomia našich študentov, overovanie si právnych vedomostí a získanie informácií o činnosti našich súdov. 

     • Exkurzia do NRSR

     • Študenti tretieho ročníka v rámci spoločenskovedného semináru navštevujú NRSR.

      Exkurzia do NRSR má rozvíjať občianske vedomie študentov - oboznamujú sa s činnosťou NRSR, legislatívnym procesom, funkciou výborov NRSR, právomocami parlamentu a povinnosťami poslancov.