Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Informácie o škole Rozvrh Organizácia školského Suplovanie Harmonogram akcií

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Adresa školyIvana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Telefón+421 2 43423677
E-mailskola@horvatha.sk
WWW stránkahorvatha.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marta Jankovičová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 262

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A26 
I.B24 
I.C24 
II.A24 
II.B21 
II.C25 
II.D23 
III.A17 
III.B27 
III.C25 
III.D23 
IV.A1 
IV.B0 
IV.C0 
IV.D2 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAkcieŠkolANJBIOCVBCDJCGGCVCCVMDEJDEUEKNEKOESVETVETV/NBK
I.A 2,272,5     2,5      
I.B 3,212,54     2,63      
I.C 2,762,44     2,32      
II.A 2,682,54     2      
II.B 2,142,18     2,09      
II.C 2,42,24     1,96      
II.D 2,912,43     2,26      
III.A 1,931,69     1,94      
III.B 2,151,62     1,59      
III.C 2,82,08     2,16      
III.D 3,082,48     2,39      
IV.A 2,3 1,332,67 1,23,14 2,331,71    
IV.B 1,78 1,62,4 1,332,13 1,751,27    
IV.C 2,24 1,672,67 1,672,33 1,751,95    
IV.D 3,24 23,14 1,252,8 1,781,46    

TriedaFYZGEGCHEINFKAJKNJLSEMATNBKNASNEJOBNPYIRHRUJ
I.A2,812,122,51,12   2,88  2,42    
I.B2,792,382,631,25   2,96  2,33    
I.C2,722,242,21,16   2,6  2,31   2
II.A3,082,282,241,71   2,84  2,32    
II.B2,552,232,091,5   2,55  2,27    
II.C2,281,82,61,36   2,52  3,25   1,69
II.D2,221,522,431,17   2,7  2,3    
III.A1,7311,87121,75 2,47  2,731,5   
III.B1,351,261,6211,882 2,19  1,921,54   
III.C2,881,482,441,283,12  2,88  2,922  1,77
III.D2,71,252,221,213,133 2,65  2,741,96   
IV.A   22,132,922,32,39  2,72,04  2,17
IV.B   1,251,611,51,912,13  2,571,65  1,33
IV.C   1,752,3632,362,64  2,321,84  1,5
IV.D   2,52,752,672,482,88  2,761,6  1,67

TriedaSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSJLSOCSPSSprSJATSVTEVUKL
I.A       2,31  1 1,04 1
I.B       2,67  1 1,22 1,42
I.C       2,52  1,16 1,32 1,28
II.A       2,6  1,28 1,46 1,56
II.B       2,32  1,09 1,05 1,36
II.C       2,28  1 1,06 1,72
II.D       2,52  1 1,09 2,09
III.A12,67  212,61,94 21 1 1,53
III.B12    31,81 11 1,08 1,15
III.C22,67    3,292,4 1,831,28 1,38 1,68
III.D22,86  1,6722,82,22 21 1,1 2
IV.A1,672,17 1,52,22,833,292,65 1,881 1,13  
IV.B22,6 12,3322,132,13 21,04 1,18  
IV.C1,832,11 2,2922,52,672,36 21 1  
IV.D22,43 2,42,252,52,82,56 2,361,16 1,35  

TriedaZŠP
I.A 
I.B 
I.C 
II.A 
II.B 
II.C 
II.D 
III.A 
III.B 
III.C 
III.D 
IV.A 
IV.B 
IV.C 
IV.D 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A26361700000
I.B24151800000
I.C24351700210
II.A24451500510
II.B21571000010
II.C25911500000
II.D23381200000
III.A1736603000
III.B27814500000
III.C25341800700
III.D23171500000
IV.A100100000
IV.B000000000
IV.C000000000
IV.D200200100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A26238891,85237291,23160,62
I.B24174072,50171471,42261,08
I.C24248399,32235994,361244,96
II.A244048168,673898162,421506,25
II.B213037138,052957134,41803,64
II.C253717148,683676147,04411,64
II.D233291143,093285142,8360,26
III.A172121137,172121137,1700,00
III.B273125117,523103116,70220,82
III.C254090163,603928157,121626,48
III.D232534110,172517109,43170,74
IV.A1183183,00179179,0044,00
IV.B000,0000,0000,00
IV.C000,0000,0000,00
IV.D213366,5011256,002110,50

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)PFEČ priemerPFEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB15(2/3)    113  2,405
Anglický jazykB282(33/49)66,88%7659,54%7623291510 2,1677
Biológia 23(6/17)    1265  1,7023
Dejepis 26(12/14)    1933  1,3625
Dejiny umenia 20(3/17)    136 1 1,4520
Fyzika 1(1/0)           
Geografia 14(8/6)    7331 1,8614
Chémia 15(6/9)    582  1,8015
Informatika 16(14/2)    6451 2,0616
Matematika 23(15/8)53,19%23  10722 1,8121
Nemecký jazykB13(0/3)    2 1  1,673
Nemecký jazykB215(8/7)54,11%1569,67%15465  2,0715
Občianska náuka 46(16/30)    241353 1,7145
Slovenský jazyk a literatúra 96(41/55)74,54%9675,67%965921123 1,5795

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
I.C7902 J gymnázium 
II.A7902 5 gymnázium 
II.B7902 5 gymnázium 
II.C7902 5 gymnázium 
II.D7902 5 gymnázium 
III.A7902 5 gymnázium 
III.B7902 5 gymnázium 
III.C7902 5 gymnázium 
III.D7902 5 gymnázium 
IV.A7902 5 gymnázium 
IV.B7902 5 gymnázium 
IV.C7902 5 gymnázium 
IV.D7902 5 gymnázium 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
aktuálne dianie vo svete7 PaedDr. Emília Tvrdoňová
florbalový krúžok25 Mgr. Vladimír Toma
krúžok anglického jazyka 4.ročník1 Mgr. Andrea Viziová
literárna tvorba vo filme a divadle0 Mgr. Ľubica Čerešňáková
Nemecko a Európa II. ročník12 Mgr. Esther Herrig
Nemecko a Európa III.ročník11 Mgr. Esther Herrig
rozprávajme sa po anglicky 3. ročník12 PhDr. Dana Lipková
Tai-či17 Mgr. Slavomír Glesk
turistický krúžok19 Mgr. Adrián Eštok
volejbalový krúžok20 PaedDr. Emília Tvrdoňová
záujmová chémia12 RNDr. Dana Krajčiová
záujmová nemčina pre 3. ročník12 Mgr. Emília Péchyová
záujmová nemčina pre 4. ročník0 Mgr. Sabine Till
žurnalistický12 Mgr. Zlata Ilievová

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Jankovičová

V Bratislave, 16. septembra 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: