• Participatívny rozpočet 2022

     • Participatívny rozpočet BSK je projekt na ktorom spolupracuje BSK a naše gymnázium. Skrátený názov je Parti rozpočet 2022.

      Projekt mal byť zrealizovaný v roku 2020, ale pre pandémiu bol odložený a znovu spustený až v tomto šk. roku, kedy nás zriaďovateľ do projektu znovu vybral.

      Cieľom tohto projektu je podporiť a realizovať žiacke nápady, ktoré majú zlepšiť celkovú klímu (materiálnu a sociálnu) na našej škole.

      BSK poskytne na realizáciu žiackych projektov 1000 eur. Z tejto sumy budú zafinancované víťazné projekty/víťazný projekt, ktoré/ktorý následne na škole zrealizujeme (jún - september).

      Pri ich realizácii uvítame aj akúkoľvek pomoc zo strany rodičov.

      Aký projekt môžu žiaci navrhnúť?

      Projekty musia byť zamerané napr. na ekológiu, skrášlenie spoločných priestorov, oddychové zóny, spoločenské vyžitie, zlepšenie vyučovacieho procesu a musia prispievať k zlepšeniu klímy na škole.

      Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať projekty, ktoré si vyžadujú pravidelné a dlhodobé investície, investície zamerané len na malý okruh žiakov - triedu (napr. náklady na obed počas školského výletu, náklady na dopravu a pod.),  projekty, ktoré nie sú v súlade so školským poriadkom.